• Hotline: 0914537879 - Mr. Thành
  • Giá: 450.000VNĐ
  • Thời gian giao: 2 ngày làm việc
  • Phương thức giao hàng: Gửi tài khoản và đăng nhập vào trang web microsoft
  • Mô tả: Phiên bản đầy đủ, cho 5 PC/MAC, 5TB onedrive
  • Hướng dẫn: Email sẽ được đăng lý lại và gửi đến cho bạn, tài khoản sẽ được đăng ký với tài khoản cá nhân của bạn. Tài khoản của bạn được sử dụng cho 5 PC, MAC, hoặc máy tính bảng, 5TB onedrive. Mỗi PC, Mac, tablet bạn sử dụng, Bạn sẽ đăng nhập tài khoản và download ứng dụng. Lưu ý chỉ sử dụng 1 tài khoản cho số lượng 5PC,MAC, Tablet.
  • Lưu ý: Nếu xảy ra lỗi vui lòng chụp hình gửi mail đến Tôi, Tôi sẽ khắc phục suốt thời gian sử dụng license của chúng tôi cung cấp.
yasr_overall_rating: 5
yasr_review_type: Product
Quantity

Price: VND0.00

Shipping: VND0.00